Ayrıntılı Kongre Programı

16 Nisan 2014, Çarşamba
 
10:30 - 16:45 Üriner İnkontinans Cerrahisi Sempozyumu
KONGRE KAYIT 09:00 - 17:00
17:00 Açılış Töreni
  Açılış Konuşması: Türkiye'nin Kültür Mirasları
  Prof. Dr. Havva IŞIK, Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji AD
19:00 Açılış Kokteyli

17 Nisan 2014, Perşembe
09:00 Oturum 1 Konuşma 1:Prenatal Ürolojik Girişimlerde  Son Durum
    Moderatör: Ender ARITÜRK
    Konuşmacı: Abdurrahman ÖNEN
09:30 Oturum 2 Serbest Bildiriler 1: MESANE SFİNKTER DİSFONKSİYONU, ÜRODİNAMİ
    Oturum Başkanları: Sema İSKİT, Bilge KARABULUT
09:30 SSU 1 Medikal Tedaviye ve Biofeedback'e Yanıtsız İdrar Kaçırmada Transkütanöz Elektiriksel Sinir Stimülasyonunun Etkisi
    H Tuğtepe, DT Thomas, A Kaynak, C Kastarlı , A Kalyoncu , TE Dağlı
09:35 SS 1 Üriner İnkontinansta Mesane Boynu Enjeksiyonu Deneyimlerimiz
    Ç Aydın, S Ertek, A Karagözlü Akgül, N Kılıç, ME Balkan
09:38 SS 2 Çocuklarda Nöropatik Mesane Disfonksiyonu Tanısıyla Uygulanan Antikolinerjik Tedavinin Yan Etki Profili: Klinik Bir Çalışma
    ŞK Özel, İ Alataş, T Tunç, A Alim, H Canaz
09:41 SS 3 Tedaviye Yanıtsız Disfonksiyone İşeme ve Aşırı Aktif Detrüsörlü Hastalarda Biofeedback Tedavisinin Karşılaştırılması
    H Tuğtepe , DT Thomas, C Kastarlı, A Kaynak, T Abdullayev , TE Dağlı
09:44 SS 4 Disfonksiyonel işemesi olan çocukların Biofeedback sonuçlarının analizi
    MH Okur, MS Arslan, B Aydoğdu , S Arslan , H Zeytun, E Basuguy,  A Önen, İ Uygun, MK Çiğdem, S Otçu
09:47 TARTIŞMA
10:01 SS 5 Primer Gergin Omurilik Sendromlu Hastalarda Kord Serbestleştirilmesi Ameliyatının Üriner Sistem Semptomları ve Ürodinami Parametreleri Üzerine Etkisi
    SY Turan, D T Thomas, T Hiçdönmez, A Dağçınar, Y Bayri, A Kaynak, T Dağlı, H Tuğtepe
10:04 SS 6 Gerilmiş Omurilik Sendromu Olan Çocukların Ameliyat Öncesi ve Sonrası Ürodinamik Sonuçları
    ŞK Özel, İ Alataş, T Tunç, A Alim, H Canaz
10:07 SS 7 Sfinkter Direnci: Yeni Bir Ürodinamik Parametrenin Tanımlanması
    ŞK Özel, İ Alataş, T Tunç, A Alim, H Canaz
10:10 SS 8 Kabızlığın üroflow parametreleri üzerine olan etkisi
    A Kalyoncu , T Abdullayev , R Ergün, DT Thomas , A Kaynak , C Kastarlı, TE Dağlı, H Tuğtepe
10:13 VS 1 Posterior Üretral Valvli Olguda Laparoskopik Üreteral Mitrofanoff Prosedürü
    B Tokar, S Arda, A Topaloğlu, A Bayraktaroğlu, Ç Arslan
10:17 TARTIŞMA
10:32 TP 1 Primer ve Sekonder Enürezisli Kızlarda Alt Üriner Sistemin Değerlendirilmesi
    U Şenel, Hİ Tanriverdi, B Çakmak, Z Özmen
10:34 TP 2 Nöropatik Mesane Disfonksiyonu Şüphesi İle Başvuran Hastalarin Ürodinamik Değerlendirmeleri
    ŞK Özel, İ Alataş, T Tunç, A Alim, H Canaz, S Baydın
10:36 TP 3 Yüksek Basınçlı ile Düşük Basınçlı Detrusor Aşırı Aktivitesi Olan Spina Bifidalı Hastalarda Ürodinamik Farklılıklar
    ŞK Özel, İ Alataş, T Tunç, A Alim, H Canaz
10:38 TARTIŞMA
10:45 ARA
11:00 Oturum 3 Konuşma 2: Mesane Augmentasyonu İzlemi - Geç Dönem Sonuçları
    Moderatör: İrfan KARACA
    Konuşmacı: S.N. Cenk BÜYÜKÜNAL
11:30 Oturum 4 Panel 1: Siz Olsaydınız Ne Yapardınız? "Megaüreter"
    Yönetici: Ünal ZORLUDEMİR
    Güngör KARAGÜZEL, Dinçer AVLAN
12:15 - 12:30 Oturum 5 Uydu Sempozyum (Elit Medikal Sponsorluğunda)
  "Üç Boyutlu Laparoskopi"
  Baran TOKAR
12:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  Köşe Başı Toplantıları
    1. Hamit OKUR: İnmemiş Testis
    2. İbrahim ULMAN: Serbest Hekimlik Uygulamaları
13:00 Poster ve stand ziyareti
13:30 Oturum 6 Panel 2: 46 XY DSD'de Zor Sorular
    Yönetici: Mustafa MELİKOĞLU
    Sema AKÇURİN, Fatih AKBIYIK
14:30 Oturum 7 Serbest Bildiriler 2: VEZİKO ÜRETERAL REFLÜ
    Oturum Başkanları: Rıza RIZALAR, İbrahim AKKOYUN
14:30 SSU 2 Vezikoüreteral Reflü’nün Poliakrilat Polialkol Kopolimer (Vantris) ile Endoskopik Enjeksiyon Tedavisi Sonrası Görülen Üreter Obstrüksiyonu
    A Şencan, HT Yıldırım, B Uçan, A Karkıner, M Hoşgör, KU Özkan
14:35 SS 9 Subüreterik Enjeksiyon Sonrası Geçici Üreteral Obstrüksiyon
    T Özdemir, A Karagözoğlu, A Sayan, G Köylüoğlu, A Arıkan
14:38 SS 10 Vezikoüreteral Reflü’de Uygulanan Enjeksiyon Tedavisi, Sonrasında Yapılan Açık Cerrahi Başarısını Etkiler Mi?
    A Şencan, HT Yıldırım, B Uçan, A Karkıner, M Hoşgör, KU Özkan
14:41 SS 11 Kontralateral Yeni Reflü: Ne yapmalı?
    T Özdemir, G Bolova, G Köylüoğlu, A Arıkan
14:44 TARTIŞMA
14:58 VS 2 Çift Toplayıcı Sistemdeki Vezikoüreteral Reflünün Laparoskopik Lich-Gregoir Metodu İle Düzeltilmesi
    Ü Bıçakcı, B Tander, B Yağız, M Günaydın, AB Önaksoy, R Rızalar, E Arıtürk, F Bernay
15:01 SS 12 Çocuklarda Re-üreteroneosistostomi
    D Güney, MN Azılı, Z Livanelioğlu, T Tiryaki
15:04 VS 3 Politano-Leadbetter Üreter Reimplantasyonunda Beklenmeyen Bir Komplikasyonun Geç Dönem Laparoskopik Onarımı: Üreterin Sigmoid Kolon Mezosunu Şişkebap Benzeri Penetrasyonu
    B Tokar, S Arda, Ç Ayguner, U Alıcı, A Topaloğlu
15:07 TP 4 Konjenital Üreteral Darlık Nedeniyle Gelişen Hidronefroz Olgularında Deneyimlerimiz
    Serdar Moralıoğlu, Oktav Bosnalı, Osman Zeki Pektaş, Ayşenur Cerrah Celayir
15:09 TARTIŞMA
15:20 POSTER DEĞERLENDİRME SN Cenk BÜYÜKÜNAL
15:30 ARA
16:00 Oturum 8 Konuşma 3: Pediatrik Ürolojide Antibiyoterapi
    Moderatör: Selami SÖZÜBİR
    Konuşmacı: Sema AKMAN
16:30 Oturum 9 Panel 3: İnfant Piyeloplastide Cerrahi Yöntem Seçimi
    İbrahim ULMAN, Baran TOKAR

18 Nisan 2014, Cuma
09:00 Oturum 10 Panel 4: Posterior Uretral Valv; Tanı - Tedavi - İzlem
    Emin BALKAN, Nizamettin KILIÇ
09:45 Oturum 11 Panel 5: Nöropatik Olmayan Mesane-Sfinkter Disfonksiyonunda Güncel Tedavi
    Ş. Kerem ÖZEL, Selçuk YÜCEL, Halil TUĞTEPE
10:30 ARA
11:00 Oturum 12 Konuşma 4: Çocuklarda Kronik Böbrek Hastalığı ve Güncel Tedavisi
    Moderatör: Abdurrahman ÖNEN
    Konuşmacı: Ruhan DÜŞÜNSEL
11:30 Oturum 13 Serbest Bildiriler 3: TÜMÖR ve DİĞER KONULAR
    Oturum Başkanları: Tolga DAĞLI, Raziye ERGÜN
11:30 SSU 3 Çocukluk Çağı Mesane ve Prostat Yumuşak Doku Sarkomlarında Brakiterapi Uygulamaları
    A Tekin, İ Yağmur, B Toker, A Çelik, S Kamer, Y Anacak, İ Ulman, A Avanoğlu
11:35 SSU 4 Çocukluk Çağında Selim Böbrek Hastalıklarında Retroperitonoskopik Ve Laparoskopik Nefrektomi Ve Heminefrektomi: 10 Yıllık Deneyim
    H Emir, M Eliçevik, Ş Emre, R Özcan, N Canpolat, AÇ Türüncü, N Danişmend, SNC Büyükünal, Y Söylet
11:40 TARTIŞMA
11:50 VS 4 Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi Yapılan Çift Toplayıcı Sistemli, Ektopik Üreterli Olgularda Distalden Proksimale Üreter Diseksiyonunda Teknik Detaylar
    B Tokar, A Topaloğlu, Ç Arslan
11:53 VS 5 İntraatrial Uzanımlı Wilms Tümör Trombüsü Eksizyonu Video Sunumu
    A Tekin, İ Yağmur, O Ergün, MF Ayık, Y Atay, İ Ulman, A Avanoğlu
11:56 SS 13 İzole Epispadias Olgularında Kısmi Kelly Prosedürünün Sonuçları: Ön Rapor
    A Temiz, P Oğuzkurt, SS Ezer, E İnce, HÖ Gezer, A Hiçsönmez
11:59 SS 14 Üreteropelvik Darlık Olgularında Erken Yaştaki Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
    AB Uçan, A Şencan, A Karkıner, G Temir, KU Özkan, M Hoşgör
12:02 TARTIŞMA
12:15 POSTER DEĞERLENDİRME Hasan DOĞRUYOL
12:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  Köşe Başı Toplantıları
    3. Can TANELİ: Veziko Üreteral Reflü
    4. Mehmet ELİÇEVİK: Hidronefroz
13:00 Poster ve stand ziyareti
13:30 Oturum 14 Serbest Bildiriler 4: TRAVMA, HUKUK ve DİĞER
    Oturum Başkanları: Mustafa İMAMOĞLU, Müjdem Nur AZILI
13:30 SSU 5 Evre V Renal Travmada Konservatif Yaklaşım En İyi Tercih Mi?
    B Toker, İ Yağmur, A Tekin, A Avanoğlu, İ Ulman
13:35 SS 15 Şiddetli Renal Travmalı Çocuklara Yaklaşım
    MH Okur, B Aydoğdu, MŞ Arslan, S Arslan, H Zeytun, E Basugay, İ Uygun, MK Çiğdem, A Önen, S Otcu
13:38 TARTIŞMA
13:44 SSU 6 Posterior Üretral Valvli Çocuklarda Son Dönem Böbrek Yetmezliği Gelişiminde Risk Faktörleri
    A Abilov, R Özcan, H Emir, Y Söylet, SNC Büyükünal, N Danişmend, N CanPolat, S Çalışkan, L Sever, G Can, M Eliçevik
13:49 SSU 7 Kloakal Malformasyonların Cerrahi Tedavisi
    R Özcan, Ş Emre, G Topuzlu Tekant, M Eliçevik, Y Söylet, SNC Buyukunal, H Emir
13:54 TARTIŞMA
14:03 TP 5 Hukuka Uygun Tıbbi İşlemin Koşulları Nelerdir?
    A Sayan,  A Arıkan, S Çınarlı, SA Hızal, EÖ Aktaş, CA Ağartan, T Özdemir, MO Öztan, G Köylüoğlu
14:05 TP 6 Varsayılan Onam Nedir?
    A Sayan,  A Arıkan, S Çınarlı, SA Hızal, EÖ Aktaş, CA Ağartan, T Özdemir, MO Öztan, G Köylüoğlu
14:07 TP 7 Çocuk 18 Yaşından Önce Ergin Olursa Ergin İşlemi Görmeli Mi?
    A Sayan,  A Arıkan, S Çınarlı, SA Hızal, EÖ Aktaş, CA Ağartan, T Özdemir, MO Öztan, G Köylüoğlu
14:09 TARTIŞMA
14:15 Oturum 15 Konuşma 5: Dişi Genital Sistem Anomalileri
    Moderatör: Ali SAYAN
    Konuşmacı: Murat ÇAKMAK
14:45 Oturum 16 Serbest Bildiriler 5: GENİTALİA
    Oturum Başkanları: Can TANELİ, Halil TUĞTEPE
14:45 SS 16 Poliorşidizm Bilindiği Gibi Nadir Bir Anomali Olmayabilir: Ele Gelmeyen Testiste Eşzamanlı Laparoskopik Ve İnguinal Eksplorasyonun Önemi
    B Tokar, M Çiftçi, S Arda, U Alıcı, A Topaloğlu
14:48 VS 6 Umbilikal Seviyede, Karın Ön Duvarında Ektopik Yerleşimli İntraabdominal İnmemiş Testis: Laparoskopik Eksplorasyon Ve Orşiopeksi
    A Temiz, P Oğuzkurt, A Hiçsönmez
14:51 SS 17 Testis Torsiyonunda Manuel Detorsiyon
    T Abdullayev, R Ergün, N Valiyev, T Dağlı, H Tuğtepe
14:53 VS 7 Modifiye İki-Köşe Tekniği ile Gömük Penis Onarımı: Olgu Sunumu
    C Taneli, D Ersayın Gürer, H Çayırlı, C Yiğit, A Genç
15:06 VS 8 Hipospadias Onarımında Geniş Üretra Oluşturma Tekniği
    İ Yağmur, A Tekin, B Toker, İ Ulman, A Avanoğlu
15:09 VS 9 Opere Anal Atrezili, Hidrometrokolpos ve Vajinal Atrezili Adolesan Olguda Laparoskopi Yardımlı Perineal Vajinoplasti
    H Hassa, Y Aydın, A Topaloğlu, B Tokar
15:12 VS 10 Çocuklarda Tanımlanmamış Patoloji: Rudimente Hornla Birlikte Tek Kornu Uterus Zemininde Gelişen Spontan Uterorektal Fistül
    A Temiz, B Haydardedeoğlu, P Oğuzkurt, HÖ Gezer, A Hiçsönmez
15:15 TP 8 Palpe Edilemeyen Testisli Olgularda Ultrasonografi Ve Laparoskopinin Rolü
    Ö Yılmaz, A Şencan, D Ersayın Gürer, A Genç, H Çayırlı, A Gültekin Uyanık, C Taneli
15:17 TP 9 Deneysel Testiküler Atrofide Orşiektominin Fertiliteye Etkisinin Araştırılması
    M Loğoğlu, M Yurtçu, A Toker, S Kozacıoğlu
15:19 TARTIŞMA
15:30 ARA
16:00 Oturum 17 Panel 6: En Kötü Komplikasyonum
    Yönetici: Erbuğ KESKİN
    Tolga DAĞLI, Ferit BERNAY, Erbuğ KESKİN
17:00 - 17:15 TÖREN: Prof. Dr. Acun GÖKDEMİR'e Onursal Üyelik Madalyası Takdimi
20:00 GALA YEMEĞİ

19 Nisan 2014, Cumartesi
09:00 Oturum 18 Konuşma 6: VUR 2013 Akılda Kalanlar
    Selami SÖZÜBİR
09:30 Oturum 19 Panel 7: Çocukluk Çağında Renal Tümörlerde Kritik Sorular
    Ali AVANOĞLU, İbrahim KARNAK
10:30 Oturum 20 Serbest Bildiriler 6: TAŞ HASTALIĞI
    Oturum Başkanları: Tuğrul TİRYAKİ, Murat MUTUŞ
10:30 SSU 8 İki Yaş Altı Üriner Sistem Taş Hastalığı Tedavisi: Alınan Dersler
    A Tekin, İ Yağmur, B Toker, B Turna, A Avanoğlu, O Nazlı, İ Ulman
10:35 SSU 9 Çocuklarda Mini PNL: Dicle Üniversitesi Deneyimleri
    MS Arslan,  MH Okur, B Aydoğdu, S Arslan, H Zeytun, E Basuguy,  A Önen, İ Uygun, S Otçu
10:38 SS 18 Üreter Taşlarının Endoskopik Tedavisinde Tek Merkezin Tecrübeleri
    A Karagözlü Akgül, G Amiraslanova, M Uçar, F Çelik, ME Balkan, N Kılıç
10:41 VS 11 7 Yaşındaki Bir Hastada Mini (İnfant) PNL Vakası
    MS Arslan,  MH Okur, B Aydoğdu, S Arslan, H Zeytun, E Basuguy,  A Önen, İ Uygun, S Otçu
10:44 TARTIŞMA
11:00 SS 19 İnfantil Dönem Ürolitiyazisin Tedavisinde ESWL’nin Etkinliği
    B Turna, A Tekin, İ Yağmur, O Nazlı
11:03 SS 20 Çocuk Böbrek Taşlarında SWL Tedavisini Etkileyen Faktörler: Yaş Başarıda Belirleyici Olabilir mi?
    C Kocaoğlu, M Soran , Ç Kocaoğlu,  A Önen
11:06 TP 10 Üriner Sistem Taş Hastalığında Açık Cerrahi Girişimler
    F Öztürk, MN Azılı, Z Livanelioğlu, T Tiryaki
11:08 VS 12 Mesaneden Papillom Eksizyonu
    Ü Bıçakcı , E Arıtürk, Ş Sarıkaya, B Yağız, Y Issı, E Gün
11:11 VS 13 Sol Laparoskopik Transperitoneal Pyeloplasti: Olgu Sunumu
    Ö Yılmaz, C Taneli, A Genç
11:14 TARTIŞMA
11:30 POSTER DEĞERLENDİRME Ferit BERNAY
11:45 KONGRE DEĞERLENDİRME
12:00 KAPANIŞ ve ÖDÜL TÖRENİ
   
POSTERLER
P 1 Hipospadias Nedeni İle Opere Edilen Olgularda Ameliyat Öncesi Ve Ameliyat Sonrası Yapılan Üroflov İncelemelerinin Karşılaştırılması
  İC Öztorun, B Karabulut, HT Tiryaki
P 2 Dişi Epispadiası
  MS Arslan, MH Okur, S Arslan, H Zeytun, B Aydoğdu, E Basuguy, İ Uygun, S Otçu
P 3 Bir Retrospektif Çalışma: Vur Hastaların Bulguları İle Tedavi Yöntemlerinin Etkileşimi
  B Karabulut, A Şenaylı, MN Azılı, D Güney, F Akbıyık, E Manbet, E Şenel, YZ Livanelioğlu, T Tiryaki
P 4 Penoskrotal Hipospadiaslı Olgularda Ventral Deri Flebi Ve Tübülerize Ada Flebi Tekniklerinin Birlikte Uygulanması; 39 Olgunun Değerlendirilmesi
  F Özcan, MN Azılı, Z Livanelioğlu, S Özmert, T Tiryaki
P 5 Metilen Mavisinin Ratlarda Renal İskemi/Reperfüzyon Hasarını Önleyici Etkisi
  F Saraç, H Kılınçaslan, E Kılıç, M Koldaş, EH Terzi, İ Aydoğdu
P 6 Proksimal Hipospadiasta Bracka Yönteminde Grefte Topikal Allium Cepae, Allantoin, Heparin Jel Uygulaması Greft Dokusunu Geliştirerek İkinci Aşamaya Hazırlamaktadır
  C Taneli, Ö Yılmaz, A Gültekin Uyanık, C Karadağ Yiğit, A Genç
P 7 Monosemptomatik Nokturnal Enürezis Hastalarda Laser Akupunktur Uygulaması
  S Özmert, F Öztürk, T Tiryaki
P 8 Üretral Meatal Anomali Saptanan Kız Çocuklarında Başvuru Semptomları
  C Taneli, Ö Yılmaz, H Çayırlı, C Demirtürk, A Genç
P 9 Retroperitoneal Tümörlerde Son 3 Yılık Deneyimlerimiz
  T Sekmenli,İ Çiftçi,D Köse, Y Köksal
P 10 Çocuklarda Sürrenal Kitlenin Nadir Nedeni: Adrenokortikal Karsinom
  T Sekmenli, İ Çiftçi
P 11 Kriptorşitizm, Üretral Kordi, Hipospadiaslı Sendromik Bir Hasta: Wolf-Hirschhorn Sendromu Veya Varyasyonu ?
  MY Özdamar, H Hüsrevşahi , M Adam A Tükün
P 12 Nonkomminike Hidroselde Ameliyat Zamanı
  N Çoşkun, A Abasıyanık, M Yurtçu, AF Canbaz
P 13 Üreter Dublikasyonu İle Beraber Görülen Ektopik Açılımlı Üreter: 3 Olgu
  U Şenel, Hİ Tanrıverdi, Z Özmen, E Karaaslan, S Sözübir
P 14 Nörojenik Mesane Sfinkter Disfonksiyonu Ve Bilateral Vezikoüreteral Reflülü Olguda Gil-Vernet Trigonoplasti Operasyonu
  C Taneli, A Genç, Ö Yılmaz, D Ersayın Gürer, E Babaeren, İ Akil
P 15 Uterus Anomalisi Tanılanmasında Laparoskopinin Önemi
  C Özmen, S Cansaran, AC Celayir, O Bosnalı, S Moralıoğlu, OZ Pektaş
P 16 Penil Epidermal İnklüzyon Kisti
  İ Yağmur, A Tekin, B Toker, B Yaman, A Avanoğlu, İ Ulman
P 17 Farklı Tipte Konjenital Prepubik Sinüs: Karın Orta Hattında İki Ayrı Sinüs Ağzı
  A Tekin, İ Yağmur, İ Ulman, A Avanoğlu
P 18 VQZ Plasti İle Oluşturulan Mitrofanoff Stomalarının Sonuçları
  Ç Aydın, M Uçar, N Kılıç, E Balkan, H Doğruyol
P 19 Çocuklarda Nefrektomi Nedenleri: Tek Merkezli Çalışma
  A Parlak, A Karagözlü Akgül, S Ertek, N Kılıc, E Balkan, H Doğruyol
P 20 Hipospadik Megameatus: Nadir Bir Olgu
  A Aslan
P 21 Çocuklarda Penil Turnike Sendromunda Lokalizasyon İle Etyoloji Arasındaki İlişki: Literatür Taraması Ve Bir Olgu Sunumu
  M Özdamar, KC Sulubulut, K Zengin, S Tanık, S Albayrak
P 22 Spina Bifidalı Hastalarda Anorektal Manometri Değerlendirmesi: Ön Çalışma
  ŞK Özel, İ Alataş, T Tunç, A Alim, H Canaz
P 23 Spina Bifidalı Yenidoğanlarda Preoperatif Ürodinamik Değerlendirme: Bir Klinik Ön Çalışma
  ŞK Özel, İ Alataş, T Tunç, A Alim, H Canaz
P 24 Çocuklarda Okült Spinal Disrafizmlerde Ameliyat Öncesi Ürodinamik Bulgular
  ŞK Özel, İ Alataş, T Tunç, A Alim, H Canaz, S Baydın
P 25 Çocuklarda Dirençli Ürinom'un Perkütan Kateter Veya Üreteral Stent İle Tedavisi: Olgu Sunumu
  S Arslan, MS Arslan, MH Okur, B Aydoğdu, H Zeytun, E Basuguy, A Önen, İ Uygun, S Otçu
P 26 Single Port Varikoselektomi Olgusu: Ucuz Ve Minimal İnvaziv Bir Yöntem
  S Arslan, MS Arslan, MH Okur, B Aydoğdu, H Zeytun, E Basuguy, A Önen, İ Uygun, S Otçu
P 27 Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromlu Olguda Over Torsiyonu Ve Kontralateral Matür Teratom
  S Tiryaki,D Türeli, M Melek, G Bultu
P 28 Poliorşidizm; 2 Yeni Olgu Ve 2 Yeni Varyant
  B Yağız, Y Issı, İ Yağmur, Ü Bıçakçı, R C Germiyanoğlu, M Gülüm
P 29 Single Port Laparoskopik Orşidopeksi Olgu Sunumu
  S Arslan, MS Arslan, MH Okur, B Aydoğdu, H Zeytun, E Basuguy, A Önen, İ Uygun, S Otçu
P 30 Hipospadias Tamiri Deneyimlerimiz
  U Şenel, İ Tanrıverdi
P 31 İzole Distal Üretra Duplikasyonu: Nadir Bir Üriner Sistem Anomalisi
  U Şenel, İ Tanrıverdi
P 32 Erkek Çocuklarında Sünnetin İşeme Bozuklukluklarının Düzelmesi Üzerine Etkisi
  E Türk, A Güven, İ Karaca
P 33 Akut Batının Nadir Nedeni: Nonpalpabl Testis Tümör Rüptürü
  T Yıldız, Z İlçe, Y Gündüz, GÇ Çakırsoy
P 34 Juvenil Granuloza Hücreli Testis Tümörü: Olgu Sunumu
  R Özcan, E Özmen, İ Adaletli, N Çomunoğlu, S Dervişoğlu, M Eliçevik
P 35 Mesane Ekstrofisi Ve Anal Atrezi Birlikteliği Her Zaman Kloaka Ekstrofisi Değildir
  C Özmen, A Cerrah Celayir, S Moralıoğlu, O Bosnalı, AK Pelin, OZ Pektaş
P 36 Henlyn-Werner-Wunderlich Sendromlu Olguda Transvaginal Yaklaşımla Vaginal Septum Eksizyonu
  A Cerrah Celayir, S Moralıoğlu, O Bosnalı, S Cansaran, C Özmen
P 37 İnkomplet Çift Toplayıcı Sistemde Üreteropelvik Bileşke Darlığı
  S Moralıoğlu, O Bosnalı, OZ Pektaş, A Cerrah Celayir
P 38 Nadir Bir Kasıkta Kitle Nedeni: Ekstrarenal Wilms' Tümörü
  İ Karaca, E Türk, B Malbora, R Ortaç, E Şahin
P 39 Botryoid Tip Wilms Tümörlü Bir Olgu Sunumu
  B.Erginel, E. Keskin, A Kaya, I. Kılıcaslan, T Salman
P 40 Sünnette Sargı Gereksizdir
  EE Gürbüz, G İnal Aslan, İ Ötgün, LH Güney, T Acer, A Hiçsönmez
P 41 Testis Torsiyonu Olgusunda Vas Deferens Füzyon Anomalisi
  Ö Cesur, M Çakar
P 42 Adolesan Over Kistlerinde Nadir Bir Tanı: Struma Ovarii
  E Kaygusuz, H Çetiner, A Cerrah Celayir, S Cansaran, S Moralıoğlu, O Bosnalı
P 43 Bir İnfantta Akut Skrotumla Presente Olan Testisin Yolk Sac Tümörü
  E Kaygusuz, H Çetiner, A Cerrah Celayir, S Moralıoğlu, O Bosnalı
P 44 Acil İnguinal Cerrahi Sırasında Saptanan Ektopik Yerleşimli Poliorşidik Testis Torsiyonu Vakası
  A Kandırıcı, F Akova
P 45 İntratorasik Ektopik Böbrek: Geç Prezente Olmuş Diyafragma Hernilerinde Tanı İçin Özgün Bir İşaret
  S Moralıoğlu, A Cerrah Celayir, O Bosnalı, S Cansaran, C Özmen, OZ Pektaş
P 46 Üreterosel Olgularının Tedavisi
  MS Arslan, MH Okur, B Aydoğdu, S Arslan, H Zeytun, E Basuguy, İ Uygun, S Otçu
P 47 Nadir Bir İnguinal Kitle Nedeni
  Ö Cesur, M Çakar
P 48 Tek Skrotal İnsizyonla Orkidopeksi Deneyimlerim
  OD Ayvaz
P 49 Acil Cerrahi Girişim Uygulanan Ovaryan Kitlelerde Maligniteye Dikkat
  Nİ Atay, S Cansaran, OZ Pektaş, A Cerrah Celayir, S Moralıoğlu, O Bosnalı, N Koç
P 50 Distal Tip Hipospadias Onarım Sonuçlarımız
  E Basuguy, MS Arslan, S Arslan , MH Okur, B Aydoğdu, H Zeytun, A Önen, İ Uygun, S Otçu